Ungdomssektionens årsmöte 18/2 9.00

2024-02-13 i Allmänt, USEK

Prenumerera via:

RSS

Vill du göra något extra kul på din fritid? Se hit!

Är du en strukturerad, glad och positiv person? Är du född mellan 1998-2012? Då är du inbjuden till Ungdomssektionens årsmöte den 18 februari! I USEK anordnar vi främst roliga aktiviteter som till exempel spökkväll, fotodag och vår populära sommarövernattning. Men vi bidrar också till en trygg miljö i stallet. Vi söker nya ledamot som är engagerade och vill göra skillnad i vår organisation. Om du har tid och vill ha lite extra roligt i stallet utanför ridningen hoppas vi att vi ses! 

När: 18 februari 2024 kl. 9.00

Var: Teorirummet

§ 13 Ärenden vid årsmöte.

1. Val av ordförande för mötet.

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet. 

3. Upprättande av röstlängd. 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst. 

7. Behandling av verksamhetsberättelserna.

8. Fastställande av resultaträkning.

9. Revisorernas berättelse såvitt avser sektionen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Beslut om antal styrelseledamöter inom för det i §16, andra stycket, angivna antalet. 

12. Val av ordförande för sektionen för en mandattid om 1 år. 

13. Val av övriga styrelseledamöter för en mandattid om 1 år samt val av ledamöter för en mandattid om 6 månader. 

14. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant att ingå i föreningens styrelse. 

15. Val på 1 år av ledamöter (varav en sammankallande) i valberedningen.

16. Val av ombud till distriktets ungdomssektion (DUS) årsmöte och eventuellt andra möten där sektionen har rätt att representera med ombud. 

17. Övriga ärenden (motioner) som kan upptas till beslut på årsmöte. 

Våra sponsorer och partners - Tack för ert engagemang!

Huvudsponsor

Sponsorer

Partner och klubbshop

Tävlingssponsorer