Kallelse Ungdomssektionens Årsmöte - USEK

2023-02-07 i USEK

Datum: söndag 26 februari 2023 

Tid: 11.00 

Plats: Teorirummet 

Ungdomssektionen bjuder in till årsmöte! Alla medlemmar är välkomna men endast du under 26 år är röstberättigad. Förslag till motioner skickas in till sektionens mail, ungdomssektionen.ubrf@gamil.com, och ska vara oss till handa senast 1 vecka innan årsmötet (19 februari). Välkomna!  

§1 Val av ordförande för mötet  

§2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet  

§3 Upprättande av röstlängd  

§4 Val av protokolljusterare och rösträknare  

§5 Fastställande av dagordning  

§6 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst  

§7 Behandling av verksamhetsberättelserna. (Efter fastställande överlämnas allt till föreningens styrelse att fastställas i samband med föreningens årsmöte)  

§8 Fastställande av resultaträkning. (Efter fastställande överlämnas allt till föreningens styrelse att fastställas i samband med föreningens årsmöte)  

§9 Revisorernas berättelse såvitt avser sektionen.  

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

§11 Beslut om antal styrelseledamöter inom för det i §16, andra stycket, angivna antalet  

§12 Val av ordförande för sektionen för en mandattid om 1 år.  

§13 Val av övriga styrelseledamöter för en mandattid om 1 år samt val av ledamöter för en mandattid om 6 månader.  

§14 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant att ingå i föreningens styrelse.  

§15 Val på 1 år av ledamöter (varav en sammankallande) i valberedningen  

§16 Val av ombud till distriktets ungdomssektion (DUS) årsmöte och eventuellt andra möten där sektionen har rätt att representera med ombud.  

§17 Övriga ärenden (motioner) som kan upptas till beslut på årsmöte. 

Adress

Upplands-Bro Ryttarförening Husbyvägen 1 A 19791 Bro

Kontakt

Tel: 08 582 466 35 Måndag och Torsdag 11.30–12.30 E-post: ridskolan@ubrf.se Lektionsavbokningar https://www.minridskola.se/

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Våra sponsorer och partners - Tack för ert engagemang!

Huvudsponsor

Partner och klubbshop

Tävlingssponsorer